BMW Събор 2023 - Томбола с награда автомобил BMW!

Тук се дискутират срещите.

Модератори: mitaka7, Общи модератори

Мародератор
Аватар
Мнения: 12325
Регистриран на: 28.07.2006
Местоположение: София
Кара: some d20s

BMW Събор 2023 - Томбола с награда автомобил BMW!

Мнение от Mollov » 12 Юни 2023, 14:19

ЧЕРЕШКАТА НА ТОРТАТА тази година на BMW Събор 2023 е….. нещо, което не сме правили НИКОГА досега. Тази година решихме да ви зарадваме с ПОДАРЪК автомобил от любимата ви марка - BMW, който ще ПОДАРИМ на един от вас, посетил събитието и участвал в томболата. По него нашите партньори направиха редица подобрения, които направиха този автомобил още по-уникален!!! Повече за процедурите, които се правят по него, може да следите и разберете в нашата FB страница.

Всеки посетител на събитието може да участва напълно безплатно в томболата чрез попълване на анкетна карта.

Участието не е обвързано с покупка.


ИзображениеОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА АВТОМОБИЛ BMW

Всички участници, приели и изпълнили настоящите условия за участие в играта „ТОМБОЛА ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА АВТОМОБИЛ BMW“, наричана по-долу за краткост „ИГРАТА“, ще бъдат включени в томбола, победителят от която ще бъде изтеглен от одобрено от организатора лице на случаен принцип измежду всички участници. Томболата ще се проведе в присъствието на нотариус на 17.06.2023 г. от 16:30 ч. в рамките на Годишния 21-ви Национален БМВ Събор 2023 г. на Сдружение „БМВ Клуб България”, което ще се състои на територията на гр. Стара Загора – летище Стара Загора.


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА


Организатор на ИГРАТА: Сдружение „БМВ Клуб България”

Период на провеждане на ИГРАТА от 10:00 ч. на 17.06.2023 г. до 16:00 ч. на 17.06.2023 г.

Час на теглене на печелившия: 16:30 ч. на 17.06.2023 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИГРАТА
Играта се организира и провежда от Сдружение „БМВ Клуб България”, ЕИК 130513732, със седалище и адрес на управление: гр.София, кв.“Манастирски ливади - изток“, ул.“408“ № 42, с председател Иво Ивов Войков.
Организаторът носи отговорността за организирането и провеждането на играта. Организаторът отговаря само за вреди, които са причинени поради умисъл и груба небрежност и произтичащи от нарушаване на основните му задължения по настоящите Общи условия.
Периодът, в който лице, изпълнило условията за участие, ще може да се включи в играта, започва в 10:00 ч. на 17.06.2023 г. и ще продължи до 16:00 ч. на 17.06.2023 г., освен ако играта не бъде прекратена предсрочно на основания, посочени в тези Общи условия.
Играта се провежда на територията на Годишния Събор 2023 г. на Сдружение „БМВ Клуб България”, което ще се състои в гр. Стара Загора – летище Стара Загора.
Информация за играта, включително настоящите Общи условия, ще бъде публикувана на Интернет страницата на организатора http://www.bmwpower-bg.net, както и във форума на сдружението на http://www.bmwpower-bg.net/forum и ще бъде достъпна от публикуването им на 12.06.2023 г. , както и през целия период на провеждане на играта.
Всеки посетител, желаещ да участва в играта следва да заяви участие писмено, като попълни нарочната форма на хартиен носител, осигурена от организатора на място, специално обособено за тази цел, при провеждане на Годишния 21-ви Национален БМВ Събор 2023 г. на Сдружение „БМВ Клуб България”.

НАГРАДИ И ТЕГЛЕНИЯ
От всички участници в играта ще бъде изтеглен само един победител, който ще получи от организатора награда - лек автомобил марка BMW, модел E90 (НАГРАДАТА), цвят: сребрист металик, държавен рег. номер: СВ5150ХА, собственост на Сдружение „БМВ Клуб България”.
За период от една година от датата на получаване на наградата, победителят се задължава да не променя външния вид на автомобила.
След изтегляне на победителя в играта, сдружението се задължава в срок от 5 (пет) работни дни да сключи с него договор, с който да прехвърли на победителя правото на собственост на наградата безвъзмездно.
Теглене на печелевшия: Всички участници, приели и изпълнили условията за участие в играта на 17,06,2023 г., ще бъдат включени в теглене в 16:30 ч.в присъствието на нотариус. Тегленето ще се проведе по време на Годишния 21-ви Национален БМВ Събор 2023г. на Сдружение „БМВ Клуб България”.
Печелившият участник ще бъде обявен публично на Годишния 21-ви Национален БМВ Събор 2023 г. на Сдружение „БМВ Клуб България”, както и ще бъде обявен на интернет страницата на организатора – http://www.bmwpower-bg.net в срок от 3 (три) дни от провеждане на тегленето. С оглед опазване на личните данни на лицата, обявяването в интернет прастранството ще се извърши чрез посочване на първо име и фамилия на печелившия участник, за което учасниците дават съгласието си при приемането на настоящите общи условия.
Всеки желаещ да участва в играта има право да попълни само една форма, която дава право на участие на томболен принцип.

III. УСЛОВИЯ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Право на участие в играта има всяко лице посетител на 21-ви Национален БМВ Събор, изпълнило всички изброени условия:
1. В играта могат да вземат участие дееспособни физически лица, навършили 18 години.
2. Лицата, желаещи да вземат участие в играта, трябва да заявят участие писмено, като попълнят нарочната форма, осигурена от организатора на Годишния 21-ви Национален БМВ Събор 2023 г. на Сдружение „БМВ Клуб България”. Във формата за участие лицата посочват трите си имена, телефонния си номер и своя email, като с попълването на формата приемат настоящите Общи условия.
3. Лицата, желаещи да вземат участие в играта, отговарят за истинността на предоставяните от тях данни във връзка с регистрацията си за участие в играта.
4. Организаторът има право без предупреждение да изключи от участие в играта участник, който не е приел, нарушил е или не отговаря на изискванията на настоящите Общи условия.


Участието в играта не е обвързано с покупка!

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
Печелившият участник ще бъде обявен публично на Годишния 21-ви Национален БМВ Събор 2023г. на Сдружение „БМВ Клуб България”, както и ще бъде обявен на интернет страницата на организатора –www.bmwpower-bg.net в срок от 3 (три) дни от провеждане на тегленето.
Печелившият участник може да получи наградата си в срок от 4 (четири) дни от тегленето на печалившия, срещу представяне на следните документи за справка: лична карта или паспорт, удостоверяващи самоличността на лицето.

15.1. В срок от 5 (пет) работни дни от тегленето на печелившия, организаторът се задължава да сключи с него договор, с който да прехвърли на печалившия правото на собственост на наградата безвъзмездно, да му предаде държането на наградата, както и на необходимите документи в тази връзка. Всички разноски за прехвърляне на собствеността на автомобила са за сметка на оргaнизатора.

15.2. Печалившият участник се задължава да не променя външния вид на автомобила в едногодишен срок от датата на провеждане на играта.

Организаторът не носи отговорност, ако неговият представител не успее да се свърже с печелившия участник по причини, независещи от Организатора. Печелившият участник може самостоятелно да се информира за резултатите от тегленията на Интернет страницата на организатора http://www.bmwpower-bg.net съгласно предвиденото в настоящите Общи условия и да се свърже с организатора на e-mail: office@bmwpower-bg.net
В случай че печелившият участник се откаже, не потърси или не получи наградата си в определените в настоящите Общи условия срокове или не може да представи за справка документите по точка 15 от Общите условия, както и ако участникът е нарушил по какъвто и да било начин изискванията на настоящите Общи условия, същият губи правото си да получи предоставяната награда. В тези случаи организаторът не носи никаква отговорност, нито е задължен да обезщети по какъвто и да е начин участника, непотърсил, неполучил или неизползвал наградата си.
Печелившият участник няма право да иска от организатора замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.
При непотърсена, неполучена или отказана награда, организаторът не е длъжен да провежда нови тегления за определяне на нови печеливши участници.
ЛИЧНИ ДАННИ
Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите им нормативни актове.
За организатора на играта защитата на личните данни на участниците в нея е от голямо значение и сдружението полага необходимите усилия да осигури тази защита. „Лични данни“ по смисъла на този раздел ще е лична информация, която идентифицира или позволява да се идентифицират физически лица. Администратор на личните данни, събирани по време на играта, ще е нейният организатор Сдружение „БМВ Клуб България”.
За целите на организиране и провеждане на играта, организаторът събира, обработва, съхранява, използва, при необходимост променя или коригира, както и заличава следните лични данни на участници в играта:

- име, презиме, фамилия;

- телефонен номер;

- e-mail.

Във връзка с играта организаторът няма да събира лични данни извън посочените, което се осигурява чрез формата за регистрация, която не съдържа полета за допълнителна информация.

Личните данни по предходната точка ще се събират, обработват, съхраняват и използват единствено за целите на организиране и провеждане на играта, а именно:

- провеждане на теглене на печелившия и изготвяне на нотариално заверен протокол за това – протоколът съдържа данните на печелившия участник, тегленето се провежда в присъствието на нотариус, който по този начин получава достъп до личните данни на печалившия участник, но като администратор по силата на закон е ангажиран да осигури същата защита на данните, която се осигурява и от Сдружение „БМВ Клуб България” или по-висока. Нотариусът носи самостоятелна отговорност за осигуряване на необходимата защита пред участниците, като Сдружение „БМВ Клуб България” не отговарят за неговото поведение;

- обявяване на печелившия участник на сайта на организатора и във форума на сдружението;

- предоставяне на спечелената награда – за удостоверяване на самоличността си, при получаване на спечелената награда, печелившият се легитимира чрез представяне на документ за самоличност на представител на организатора, както и за съставяне на договор, с който да се прехвърли собствеността на наградата в предписаната от закона форма;

- счетоводно отразяване на сделките при провеждане на играта и изпълнение на задължения към фиска - организаторът предоставя лични данни на приходната администрация във връзка с предоставените награди, доколкото това е изискуемо от действащото законодателство или е необходимо за изпълнението на негово нормативно задължение, като приходната администрация е самостоятелен администратор на личните данни и носи самостоятелна отговорност за тяхната защита пред участниците без това да ангажира по никакъв начин Сдружение „БМВ Клуб България”.

Организаторът събира и обработва лични данни на участниците и ги предоставя на третите лица по т. 23 по-горе на основание изричното и информирано съгласие на участниците с изключение на случаите, когато се извършва на основание на закон. Изричното съгласие на участниците за обработването на личните им данни е условие за регистрирането им за участие в играта. При липса на предоставено съгласие регистрацията за участие в играта не може да се осъществи.
При постъпване на искане за изтриване на данните, за ограничаване на тяхното обработване, при възражение срещу обработването или при оттегляне на даденото съгласие за обработване на личните данни за посочените по-горе цели, извършено от страна на участник, когато искането е уважено от организатора, участието на съответния участник в играта се прекратява незабавно и без допълнителни формалности или уведомяване, за което организаторът не носи отговорност.
Събраните лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен на посочените в т. 23 по-горе за посочените цели при наличие на изрично съгласие на участниците.
Събраните лични данни ще се обработват, съхраняват и използват до приключване на играта и получаване на наградата, след което ще бъдат заличени. След този срок организаторът ще съхранява лични данни само на печелившия участницик за целите на получаване на наградата и във връзка със своето счетоводство.
Администраторът съхранява личните данни за участниците на хартия. Администраторът събира, съхранява и обработва личните данни на участниците в защитена среда. Достъп до личните данни имат само тези служители на Сдружение „БМВ Клуб България”, които имат нужда от такъв достъп за постигане на целите на обработването, посочени по-горе в т. 23. Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, при необходимост адаптиране или промяна, извличане, използване, разкриване чрез предаване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Администраторът може да използва част, но не задължително всички тези форми на обработване на личните данни. Администраторът разполага и поддържа режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на участниците. Администраторът осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни. Администраторът периодично прави преоценка на мерките с цел постигане на постоянна сигурност на личните данни.
Всеки участник в играта по всяко време, докато личните му данни се съхраняват, обработват и използват от организатора на играта, има и може да упражни следните права:

29.1. Право на достъп: участникът има право да получи потвърждение от администратора дали личните му данни се обработват от него. Това включва правото на достъп до личните данни, правото да получи безплатно копие от данните (с изключение на случаи на прекомерни и повтарящи се запитвания, когато участникът ще следва да заплати разходоориентирана цена), освен ако е предвидено друго в приложимите правила за защита на личните данни, както и правото на участника да му бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните му данни;

29.2. Право на коригиране: участникът има право да коригира или да поиска от администратора да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, коитo се отнасят до него;

29.3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): участникът има право да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

(а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

(б) участникът възрази срещу обработването, както е посочено по-долу;

(в) личните данни на участника са били обработвани незаконосъобразно; или

(г) личните данни на участника трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава-членка или правото на друга държава.

* Администраторът може да откаже да изтрие личните данни на участника, ако обработването им е необходимо:

(а) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

(б) за спазване на правно задължение, което изисква обработването или за изпълнението на задача от обществен интерес; и/или

(в) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели; и/или

(г) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

29.4 Право на ограничаване на обработването: участникът има право да изисква от администратора да ограничи обработването на личните му данни в следните случаи:

(а) когато оспорва точността на личните данни, както са предоставени от участника и обработвани от администратора (ограничението е за определен срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни);

(б) когато обработването е неправомерно, но участникът не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

(в) когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но участникът ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

(г) когато участникът е възразил срещу обработването и очаква администраторът да провери дали законните основания на администратора за обработването на личните данни имат преимущество пред интересите на участника.

Когато обработването на лични данни на участник е ограничено от администратора, администраторът ще информира за това участника предварително, както и преди да бъде отменено това ограничение на обработването.

29.5. Право на възражение срещу обработването: участникът има право по всяко време на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него. Участникът може да упражни правото само по отношение на обработването на своите лични данни, което се извършва от администратора за целите на негови легитимни интереси или легитимни интереси на свързани с него лица. В случай че възражението е основателно, администраторът ще прекрати обработването на личните данни относно възразилия участник, освен ако администраторът покаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на участника;

29.6 . Право на преносимост на данните: това право включва следните възможности:

(а) да се получат личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор, или

(б) да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг администратор, ако това е технически осъществимо.

* Предвид правното основание, на което администраторът обработва личните данни, приложението на това право спрямо участниците е ограничено.

29.7. Право на жалба: участникът има право да подаде жалба относно обработването на личните му данни от администратора до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният държавен орган;

29.8. Право да оттегли предоставеното съгласие за обработване: участникът има право по всяко време да оттегли предоставеното съгласие за обработването на личните му данни, което ще има последици съгласно т. 24 по-горе.

Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление в свободна форма до организатора на e-mail: office@bmwpower-bg.net Заявлението следва да съдържа коректни данни за идентификация на участника.

В случай на съществена промяна в начина, по който администраторът обработва личните данни на участниците и/или във видовете лични данни, които обработва и/или в който и да е друг аспект на предмета на този раздел V, администраторът ще уведоми участниците за съответната промяна веднага, като им изпрати на посочения от тях e-mail съответните изменения и допълнения.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
31. Организаторът има неотменимото и безусловно право да прекрати играта по всяко време без да дължи каквито и да е обезщетения или да носи друга отговорност пред участниците, като обяви това на Интернет страницата си bmwpower-bg.net в следните случаи:

- при настъпване на форсмажорни обстоятелства, които препятстват коректното провеждане на играта съгласно предвиденото в настоящите Общи условия;

- при промяна на действащото законодателство, която налага промяна в условията за провеждане на играта, включително промяна или влизане в сила на промени в законодателството за защита на личните данни;

Организаторът си запазва правото да изменя или допълва настоящите Общи условия, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата на организатора.
Участниците могат да поставят своите въпроси във връзка с играта писмено на следния адрес на електронна поща: office@bmwpower-bg.net Организаторът се задължава да отговори само на онези запитвания, чиито отговори не се съдържат в настоящите Общи условия, като публикува тази допълнителна информация на Интернет страницата си за информация на всички участници, освен ако тя не касае само конкретен участник. Тогава информацията му се предоставя на посочения от него e-mail.
В случай че някоя от клаузите на настоящите Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не порaди правно действие, това няма да се отрази на действителността и действието на останалите клаузи или на тези Общи условия като цяло. При необходимост организаторът ще предприеме необходимите действия да замести недействителната или непородилата правно действие клауза с такава, която е действителна и която може да породи правно действие и която има същата цел.
Клаузите на настоящите Общи условия следва да се тълкуват и прилагат в съответствие с действащото българско законодателство.
Всички спорове, които могат да възникнат по повод на играта между организатора и участниците в нея ще се решават по взаимно съгласие на страните, а при невъзможност за постигане на такова, ще се отнасят за решаване по общия ред.
Настоящите Общи условия са утвърдени на 06.06. 2023 г. от Председателя на Управителния съвет на Сдружение „БМВ Клуб България”.

ентусиаст
Аватар
Мнения: 838
Регистриран на: 12.12.2014
Местоположение: Велико Търново
Пол: Мъж
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic

Re: BMW Събор 2023 - Томбола с награда автомобил BMW!

Мнение от BorislavB » 14 Юни 2023, 11:18

Идеята е много добра, но аз лично бих направил участието с някаква минимална такса 5-10лв (ако някой иска доброволно дори повече), не за друго ами за подкрепа на цялото това събитие и хората които хвърлят толкова усилия да го има.Друга идея е събраните средства да бъдат дарени на някой в нужда. Какво по-хубаво от това. Успех на всички. :bchug:
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!

Мародератор
Аватар
Мнения: 12325
Регистриран на: 28.07.2006
Местоположение: София
Кара: some d20s

Re: BMW Събор 2023 - Томбола с награда автомобил BMW!

Мнение от Mollov » 14 Юни 2023, 12:23

Причините да не го направим с такса за участие са няколко (най-малкото не търсим печалба от това начинание), но няма смисъл да ги коментираме тук и сега. Добра идея е, обаче, да се помисли в бъдеще да има опция за дарение за някаква кауза - за който иска да се включи :)

Пантерчо
Аватар
Мнения: 4699
Регистриран на: 16.03.2008
Местоположение: София
Пол: Мъж
Кара: WBS нов внос
Мечтае да кара: Е30 от скъпите

Re: BMW Събор 2023 - Томбола с награда автомобил BMW!

Мнение от Bavarcho » 16 Юни 2023, 18:02

BorislavB написа:Идеята е много добра, но аз лично бих направил участието с някаква минимална такса 5-10лв (ако някой иска доброволно дори повече), не за друго ами за подкрепа на цялото това събитие и хората които хвърлят толкова усилия да го има.Друга идея е събраните средства да бъдат дарени на някой в нужда. Какво по-хубаво от това. Успех на всички. :bchug:


За тази цел има клуб и членски внос. Който иска да подкрепя тези събития и т.н
Изображение

Старши спамър
Аватар
Мнения: 1857
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Извън матрицата в Ориндж кЪнтри юниверс.
Кара: го на оранжеви хапчета ПО ДЖАПАНКИ!
Мечтае да кара: хората към оринджпилване.
Детайли за колата: разделена на 21 млн. бройки.

Re: BMW Събор 2023 - Томбола с награда автомобил BMW!

Мнение от Top Gun Maverick » 17 Юни 2023, 7:27

:yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
https://youtu.be/MNf97XgBdTc
Ако има неразбрали, there is no second best:
https://youtu.be/yzs7qtF04e8 :mhihi:
In God we trust, all others we track.
https://youtu.be/upv2UP4sCzI?si=sXoNFIQpgckN0dVc
I feel the need, the need for speed.
https://youtu.be/zTPoRDrtc0s?si=y-Qi2Ec94Gg15iOw

Назад към Събори/Мероприятия

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани

Последни теми
Facebook